మార్చి 12, 2023

వస్త్ర విన్యాసం

 

    

                                                               చాలా  ఏళ్ళ  క్రిందటి  మాట   ఆ వ్యక్తి  వేసుకున్న ప్యాంటు కి  అక్కడక్కడా  చిన్న పాటి  చిరుగులు  కనికనపడకుండా ఉన్నాయి .  తరువాత  తెలిసింది  అది ప్యాషన్ అని ,   ఈ మద్యన  ఒక వ్యక్తి  . . . .  ఒక వ్యక్తి ఏమిటి ,  చాలా మంది వ్యక్తులు ధరిస్తున్న  ప్యాంట్లు కు  మోకాళ్ళ వద్ద చిరిగి పోయి పూర్తిగా  మోచిప్పలు  పూర్తిగా బయటకు కనిపిస్తున్నాయి  . ఎదురుగా వస్తున్న వ్యక్తి ని చూసి  ఉలిక్కి పడ్డాను నేను   ఆ వ్యక్తి  ధరించిన  వస్త్రం   లో దుస్తు ను పోలి ఉంది  నాకు కలిగిన  అవగాహన  ఈ వస్త్ర విశేషం వ్యక్తుల మనస్సులను బాగా ఆకట్టుకున్నది అని           

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి